کد خبر: ۱۴۶۶
[ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ - ۰۹:۵۰ ]
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان گفت: لحاظ نمودن پدافند غیرعامل در پروژه های مطالعاتی و اجرایی طرح هادی روستایی و نیز مقاوم سازی مسکن روستایی امری مهم و ضروری است.

به گزارش نه وار نیوز; رضا خواجه ای به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه، پدافند غیرعامل از کم هزینه ترین اقدامات پیشگیرانه است و رعایت اصول آن باعث بهبود عملکرد سیستم ها و کاهش آسیب پذیری در مواقع بحرانی می شود، اظهار کرد: هدف از توجه به پدافند غیرعامل امکان ادامه حیات، افزایش بازدارندگی و پایداری و همچنین آسان نمودن مدیریت بحران در کوتاه ترین زمان و با کم ترین هزینه می باشد.

وی با بیان اینکه پدافند غیر عامل به مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ای که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها گفته می شود، ادامه داد: در تهیه طرح های هادی روستایی که بعنوان شناسنامه و سند روستاها می باشد، به نقش و اثر پدافند غیر عامل توجه ویژه ای می شود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بهره گیری و لحاظ نمودن پدافند غیرعامل در پروژه های مطالعاتی و اجرایی طرح هادی روستایی و نیز مقاوم سازی مسکن روستایی را  امری مهم و ضروری دانست و افزود: بنیاد مسکن همواره سعی نموده، با توجه به اهمیت این موضوع از لحاظ زیستی و کالبدی اصول پدافند غیرعامل را رعایت نماید.

وی خاطر نشان کرد: از آنجا که پایداری مناطق روستایی به عنوان تامین کننده امنیت غذایی دارای اهمیت استراتژیک در شرایط بحرانی به شمار می آید، توجه به عناصر کالبدی این مناطق از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند، بر این اساس مسکن روستایی به عنوان مهمترین عنصر کالبدی مناطق روستایی نیازمند نگاه اساسی است.

خواجه ای با اشاره به اینکه، مسـکن روسـتایی بنایـی اسـت کـه الگـوی معمـاری آن دارای مبانـی محیطـی، اقتصـادی و اجتماعـی بـوده لــذا کارکردهــای متنوعــی را ارائــه میدهــد و می توان گفت، یکــی از مهمتریــن کارکردهــای مســاکن، ایجــاد امنیــت میباشــد،تصریح کرد: امــروزه نگــرش نویــن پدافنــد غیرعامــل بــرای ارتقــاء امنیــت در مناطــق حســاس بــه راهکارهــای جدیــدی روی آورده اســت، در ایــن میــان مقاوم ســازی مســاکن روســتایی در جهــت بهینه ســازی کیفیــت زندگــی روســتاییان و مانــدگاری آنهــا در ایــن مناطــق از اولویتهــا قلمــداد میشــود؛ بنابرایــن مقاوم ســازی مســاکن روســتایی طبـق اسـتانداردهای فنـی از ضرورتهـای اساسـی اسـت، که در این راستا این نهاد گام های مطلوبی بر داشته است.

وی با تاکید بر اینکه، مســکن به عنــوان یــک پدیــده اثرگــذار بــر بافــت کالبــدی روســتاهای کشــور و عاملــی مهــم در ایجــاد احســاس امنیــت و مانــدگاری در روســتاها نیازمنــد توجــه زیــادی می باشــد، اظهار کرد:  ارتقــای کیفــی ابنیــه یکــی از راههــای توانمندســازی نظــام روســتایی و ارتقــاء امنیــت در نقــاط روســتایی اســت کــه بایــد بــا توجــه بــه ســنتها و هنجارهــای جــاری در هــر مــکان روســتایی و به صـورت تدریجـی انجـام پذیـرد تـا اینگونـه بتـوان بـه حفـظ و تـداوم ارزشهـای روسـتاها کمـک نمـود.

این مسئول بر ضرورت نهادینــه کــردن فرهنــگ مقاوم ســازی از طریــق اعطــای تســهیلات مســکن در بیــن مــردم و مشـخص نمـودن نقـاط حسـاس مناطـق روسـتایی و ارائـه راهکارهایـی در جهـت ایجـاد امنیـت در ایـن مناطـق اشاره کرد و گفت: شناسـایی الگوهـای بومـی مسـاکن، تدویــن قوانیــن ساخت وســاز در جهــت بهینــه کــردن شــرایط زندگــی بــا توجــه بــه ویژگیهــای اقلیمـی منطقه، توجـه بـه الگـوی معمـاری سـنتی از طریـق بـکار بـردن مصالـح بومی و تدوین برنامه هـا و ارائـه الگوهــای انعطافپذیـر بـرای دسـتیابی بـه اهـداف پدافنـد غیرعامـل در مناطـق روسـتایی امری مهم و ضروری است، که باید مورد توجه مسئولین ذی ربط قرار گیرد.

انتهای پیام/

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده اند. *

نام :
ایمیل :
* کد امنیتی :
* نظر :
اخبار ایران و جهان

آب و هوا و اوقات شرعی زنجان

آب و هوای زنجان
 • پنجشنبه ۷ اسفند ماه
 • ۱۳۹۹/۱۲/۷
 • وضعیت جوی :
 • دمای فعلی : درجه
 • کمترین دما : درجه
 • بیشترین دما : درجه
آب و هوای زنجان
 • اذان صبح : ۰۵:۲۸
 • طلوع آفتاب : ۰۶:۵۳
 • اذان ظهر : ۱۲:۲۹
 • غروب آفتاب : ۱۸:۰۶
 • اذان مغرب : ۱۸:۲۵
 • نیمه شب شرعی : ۲۳:۴۷